Personvernerklæring

Matre Søm (Milla M)

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

SÆRLIGE KATEGORIER (sensitive personopplysninger)

Særlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for å være særlig sensitive og beskyttelsesverdige. De særlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.
Matre Søm 
verken henter inn, registrer eller behandler særlige kategorier.


BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene bestemmer formålet med behandlingen av opplysninger, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen.

Ansvarlig for dette hos Matre Søm (organisasjonsnummer 928 178 382) er eier Camilla Matre.

 

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig er:

Camilla Matre

Dr. Jenssensvei 66 B

1346 Gjettum

90784498

[email protected]

 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Matre Søm behandler opplysninger om deg til ulike formål og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold for at vi skal kunne markedsføre våre produkter og tjenester.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, det vil si du som bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

NÅR PERSONOPPLYSNINGER REGISTRERES

  • Når du deltar på webinar
  • Når du besøker nettsiden
  • Når du melder deg på og deltar på kurs
  • Når du kontakter oss på e-post, telefon eller sosiale medier
  • Når du melder deg på en e-postliste, eksempelvis nyhetsbrev, og når du åpner e-posten

 Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.

 

KURSDELTAGELSE

Når du melder deg på kurs hos oss behandles personalia, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, kursprogresjon og kursstatistikk.  Dersom du velger å delta på spørretimer, behandles personopplysninger i form av lyd, bilde, e-postadresse og chatmeldinger. Opptak av spørretimer publiseres i kursplattformen og er tilgjengelig for kursdeltakere.

Formålet med behandlingen er å gjøre oss i stand til å levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

 

Betalings- og fakturaopplysninger behandles i tillegg for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler MATRE SØM etter bokføringsloven. Behandlingsgrunnlaget er forordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav c. Opplysninger det er nødvendig å lagre for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven, slettes etter fem år.

Kursleverandøren og leverandøren av våre betalingstjenester er et amerikanske selskap. For å kunne levere våre kurstjenester er vi derfor nødt til å overføre personopplysninger til USA. Overføringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området når det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen mellom oss og deg.

 

WEBINARDELTAGELSE
Når du melder deg på våre webinar registreres din e-postadresse og brukernavnet ditt i webinarløsningen. Dersom du velger å benytte deg av chatten i webinaret, behandles i tillegg dine personopplysninger i form av det du velger å skrive i chatten.

Personopplysninger behandles med formål om å informere om og å markedsføre våre produkter og tjenester gjennom digitale arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å markedsføre våre tjenester og produkter. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

I forbindelse med våre webinarer behandler vi også statistikk og også spørsmål i chatten behandles med formål om å justere innhold i fremtidige webinarer. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å forbedre våre webinarer. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Vår leverandør av videokonferansetjenester er et amerikanske selskap. For å kunne levere våre kurstjenester er vi derfor nødt til å overføre personopplysninger til USA. Overføringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området når du har samtykket til overføringen.

 

NYHETSBREV OG MARKEDSUNDERSØKELSER
Dersom du velger å melde deg på våre nyhetsbrev vil du motta informasjon om våre produkter. Når du melder deg på nyhetsbrevet registreres navn og e-postadresse.

For å gjøre nyhetsbrevet relevant for deg, kan innholdet tilpasses ut fra dine kjøp, deltakelse på webinarer og nedlastning av gratis innhold. Vi mottar også tilbakemelding på om våre nyhetsbrev åpnes, og om det klikkes på lenker som ligger i nyhetsbrevet. Disse tilbakemeldingene gjør at vi kan tilpasse innholdet i, og mottakere av, fremtidige nyhetsbrev.

Formålet med å sende nyhetsbrev, er å gi informasjon om og å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og potensielle kunder. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å markedsføre direkte mot personer som viser interesse i vår bedrift og våre produkter. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f.

 

KUNDEINFORMASJON
Vi behandler personopplysningene dine når du er i kontakt med oss på e-post, telefon eller i sosiale medier. Når du er i kontakt med oss behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du gir oss i forbindelse med dialogen vi har.

Formålet med behandlingen er at vi skal kunne behandle henvendelser knyttet til våre tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med oss. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å kunne kommunisere på en enkel og effektiv måte med våre kunder og potensielle kunder i våre kontaktflater.  


DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig, noen også pliktig, for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører, regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Dette er våre databehandlere:

Zoom
Zoom er vår leverandør av videokonferansetjenester.

Du vil informeres dersom det gjøres opptak av et webinar eller en spørretime. Ved å være med på møtet samtykker du til at det gjøres opptak. Du kan være en aktiv deltaker på webinar eller spørretimer på to måter; du kan enten skrive spørsmål direkte til oss i chatløsningen, eller du kan stille oss spørsmål direkte ved å ta ordet i møtet.

Spørsmål i chatten kommer ikke med på opptak, men dersom du velger å ta ordet i spørretime, vil lyden (og video dersom du har skrudd på webkameraet ditt) være med på opptaket. Opptaket gjøres tilgjengelig for de som er påmeldt webinaret/kursdeltakerne i etterkant.

Kajabi
Kajabi er vår leverandør av kursplattform, e-poster/nyhetsbrev og nettside. Når du deltar på kurs hos oss skjer det derfor i kursportalen til Kajabi, det er også gjennom Kajabi vi sender ut nyhetsbrev til e-postlistene våre. Dersom du kjøper våre produkter og tjenester, fasiliteter også Kajabi kjøpet. Selve betalingsløsningen er det leverandøren Stripe som står for. Du kan lese mer om Stripe nedenfor.

Stripe
Når du kjøper kurs hos oss gjennom vår plattform Kajabi, bruker vi firmaet Stripe som leverandør av betalingsløsningen. Stripe er nødt til å foreta en behandling av dine personopplysninger på våre vegne for å benytte sin betalingsløsning. Stripe behandler da en transaksjonsinformasjon. Det vil si opplysninger knyttet til betalingsmåte, produkt, pris o.l.

Du kan lese mer om hvordan Stripe behandler dine personopplysninger her.

 

PERSONSVERNOPPLYSNINGER OVERFØRES TIL USA

I personvernkontekst har «overføring» to betydninger. En overføring kan for det første være at personopplysninger flyttes fra en server til en annen. For det andre, kalles det også en overføring der hvor noen har fjerntilgang på personopplysninger.

Utgangspunktet er at overføring av personopplysninger kan skje til land utenfor EØS (såkalte «tredjeland») dersom mottakeren av personopplysningene har gitt nødvendige garantier for behandlingen av personopplysninger, og det sikres at de som får sine personopplysninger overført har håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler. Tidligere var en løsning kalt «Privacy Shield» på plass for å sikre personvernet ved overføring av personopplysninger til USA. Denne løsningen ble imidlertid funnet ugyldig sommeren 2020.  

Matre Søm bruker foreløpig leverandører hvor det er nødvendig med begge disse formene for overføring av personopplysninger, for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg. Våre leverandører befinner seg i USA, hvor den europeiske personvernforordningen ikke gjelder. Vi har imidlertid inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører, og overføringen av personopplysninger til USA skjer i tråd med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. Dette er tiltak som sikrer at et godt personvern for den behandlingen av personopplysninger våre leverandører gjør på våre vegne.

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til Lov om behandling av personopplysninger kap.15 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til, se kontaktinfo øverst i erklæringen. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til Lov om behandling av personopplysninger kap.16-19 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Matre Søm lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk lenken for avmelding som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected]

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Matre Søm benytter følgende informasjonskapsler:

Coockie Script

Facebook Pixel

Google Analytics

 

DU KAN KLAGE PÅ VÅR BEHANDLING

Dersom du mener at dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, håper vi at du vil gi oss beskjed.  Da kan vi undersøke nærmere hva som har skjedd, og forsøke å løse saken. Du kan også sende en klage til Datatilsynet. Her kan du lese om hvordan du klager til Datatilsynet.

 

Sist endret: 13.01.22